กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสายแยก ทล.1 – ทล.304 จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ศึกษาในรูปที่ 1 นอกจากนี้ที่ปรึกษายังต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม จากโครงการนี้ไปยังโครงข่ายอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น ทางหลวงหมายเลข 34 ทางหลวงหมายเลข 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมด้วย


รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาโครงการ

COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.