1. งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ
     2. งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)
     3. งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง
     4. งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร
     5. งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น (Preliminary Design)
     6. งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
     7. การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบที่เหมาะสม
     8. งานออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design)
     9. งานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.