โครงการนี้การศึกษาความเหมาะสม ของถนนเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ จังหวัดสระบุรี กับ ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ์) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 66 กิโลเมตร และศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) หรือ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการนี้จะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยจะมีการศึกษาแนวเส้นทางในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ
     โดยเบื้องต้นลักษณะถนนจะเป็นถนนระดับพื้น จุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) มีแนวเส้นทางวิ่งไปทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มีช่องจราจร 6 ช่อง (ไป-กลับ) และมีทางแยกต่างระดับในจุดที่เชื่อมต่อถนนสายหลัก ซึ่งรูปแบบ ลักษณะของถนน เช่นจุดสิ้นสุดโครงการ จำนวนช่องจราจร เป็นต้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการศึกษาของโครงการ
     ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจะเป็นงานศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบเบื้องต้น งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทั้งงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     รวมระยะเวลา 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.