สืบเนื่องจากปรากฎการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 และวิกฤตภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 ทำให้ถนน และทางหลวงชนบทหลายสายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางที่มีทางหลวงชนบทจำนวนหลายสายเป็นถนนเลียบคลองชลประทาน เกิดการทรุดตัวหรือเลื่อนไหล เนื่องจากการปรับปรุงผิวทางดำเนินการบนถนนคันคลองเดิม ซึ่งเป็นชั้นดินอ่อน ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอสำหรับการเสริมชั้นโครงสร้างเพื่อยกระดับผิวจราจร นอกจากนี้ยังมีปริมาณการจราจรโดยเฉพาะรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมากขึ้น อีกทั้งคลองชลประทานซึ่งเป็นคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรมีการขึ้นลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วตามการควบคุมการระบายน้ำของกรมชลประทาน และการใช้น้ำของเกษตรกร ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้ถนนทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานเกิดการทรุดตัวหรือเลื่อนไหล ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง
     กรมทางหลวงชนบทจึงมีแผนการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดแนวถนนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และหลีกเลี่ยงการปรับปรุงแนวสายทางเดิมที่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพของคันทาง
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.