วันที่ 5 เมษายน 2561
     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ร่วมกับผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิเช่น นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล ประธานภาคประชาชน นางสาวสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายชาย ชินธนภัทร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฯ เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนดังกล่าวให้ความสนใจและยินดีให้การสนับสนุนโครงการCOPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.