วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่พบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ศึกษาโครงการเพื่อแนะนำโครงการ ร่วมหารือและสอบถามข้อมูล เพื่อนำมาประกอบในการศึกษาโครงการ

     การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาความเหมาะสมทางหลวงปทุมธานี และการร่วมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาโครงการ ตั้งแต่วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 – 15.30 น. ณ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาโครงการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560


COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.