วันที่ 26 มกราคม 2561
     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.15น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นายอติราช วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมีนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท พร้อมคณะเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม 98 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.