วันที่ 29 มกราคม 2561
     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมี ดร. วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม 90 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.