วันที่ 30 มกราคม 2561
     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสุธน วุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ( ปฐมนิเทศโครงการ) โดยมีนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท กรงทางหลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม 98 คน
COPYRIGHT © 2017 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.